Regulamin szkoleń stacjonarnych

Jeżeli chcesz przeczytać regulamin Platformy VOD <- zapraszam tutaj

Regulamin szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Jakub Czaja Bodywork

(obowiązuje od 15.06.2023)

§ 1.

Szkolenia organizowane i dystrybuowane są przez Jakub Czaja Bodywork zwany dalej Organizatorem z siedzibą przy ul. Warneńczyka 9/57, 39-300 Mielec, oraz adresem do korespondencji ul. Żeromskiego 19/409 , 39-300 Mielec, NIP: 8172145562, REGON: 362911758

§2

Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.jakubczaja.pl

§3

Warunkiem udziału w szkoleniach jest :

– zgłoszenie drogą mailową chęci udziału w organizowanym szkoleniu,

– wpłacenie zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie i w wyznaczonej wysokości

§4

Zgłoszenie należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wolnego miejsca z Organizatorem oraz przesłaniem zgłoszenia na szkolenie drogą mailową.

§5
Liczba Uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz zaliczek w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Po zamknięciu listy Uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego Kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego Uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§6
1. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę zaliczki (zainteresowany ma na to 3 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora). Po wpłacie zaliczki zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników. Przesłanie szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia wraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs, nastąpi drogą mailową do ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

2. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko, miasto w którym odbędzie się szkolenie oraz nazwę i datę szkolenia.

§7
Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony do 14 dni od wpłaty całej kwoty za kurs i wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie w pliku pdf.
Informujemy, w celu otrzymania FV prosimy o przesłanie danych do faktury najpóźniej w momencie wykonywania przelewu. Informujemy, że nie wystawiamy faktury firmie niezarejestrowanej w Polsce. 

§8
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika / Zgłaszającego uczestnika (wiadomość e‐mail). To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym że:

a) w razie rezygnacji do jednego miesiąca przed szkoleniem, następuje zwrot całej kwoty za szkolenie.
b) w razie rezygnacji w okresie między 4 a 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
c) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Za potrącona kwotę zostanie wystawiony rachunek, na dane podane przez uczestnika.

§9
1.  Jakub Czaja Bodywork zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – droga elektronicznej poczty, powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostaną zwrócone uczestnikom w całości.

2. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:

a) Zwrot płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność
b) Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w terminie późniejszym.

3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeśli jednak zmiana terminu szkolenia nastąpi z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza z powodu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego), warunków atmosferycznych, problemów z transportem naziemnym, lądowym i morskim, czy z powodu innych przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas:

a) Uczestnik zobowiązany jest, przez solidarność z Organizatorem, przenieść wpłaconą kwotę za szkolenie, którego termin się zmienia, na poczet analogicznego szkolenia w nowym, zmienionym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
b) Organizator “Centrum Szkoleniowe” zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika o konieczności zmiany terminu szkolenia niezwłocznie po nastaniu okoliczności stwarzających taką konieczność.
c) Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości, że zmiana terminu kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić w każdym momencie – bez konieczności wyprzedzenia czasowego.
d) Organizator poinformuje Uczestnika o wyznaczeniu nowego terminu omawianego szkolenia bezzwłocznie kiedy sytuacja na to pozwoli.

§11
W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§12
Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, przekąski) certyfikat oraz suplement. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

§13
W przypadku sztandarowego szkolenia Organizatora: „Masaż Tkanek Głębokich” 48 godziny (60 godzin dydaktycznych), Uczestnik otrzymuje dostęp, poprzez link wysyłany na maila podanego przy rejestracji, do nagrań/webinarów teoretycznych do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku ukończenia kursu i wpłaty całości należności za kurs dostęp do ww. nagrań będzie bezterminowy. W przypadku rezygnacji z kursu i/lub nie uregulowania w pełni należności za ww. kurs dostęp do ww. nagrań zostanie zablokowany uczestnikowi w dniu otrzymania informacji przez Organizatora od Uczestnika o rezygnacji z kursu.

§14
Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§15
Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.

§16
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§17
Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i Prowadzącego szkolenie.

§18
Uczestnicy szkoleń są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane z własnej winy w trakcie trwania szkoleń.

§19
Dokonanie wpłaty zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższego regulaminu.