Regulamin platformy VOD

Platformy do kursów online www.jakubczaja.pl

(obowiązuje od 15.06.2023)

§ 1

Słowniczek

Ilekroć poniżej używa się pojęcia:

 1. Sprzedawca– należy przez to rozumieć Jakub Czaja Bodywork, z siedzibą w Mielcu (39-300) ul. Warneńczyka 9/57, z adresem do korespondencji ul. Żeromskiego 19/409; o numerze NIP 8162145562 oraz REGON: 362911758
 2. Platforma – należy przez to rozumieć platformę do kursów online należącą do Jakub Czaja Bodywork i prowadzoną pod adresem www.jakubczaja.pl/regulamin-platformy-vod
 3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kurs – nagranie audiowizualne zawierające wykład edukacyjny z danej dziedziny edukacji.
 5. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 6. Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż kursów poprzez platformę prowadzoną przez Jakub Czaja Bodywork, z siedzibą w Mielcu (39-300) ul. Warneńczyka 9/57, z adresem do korespondencji ul. Żeromskiego 19/409; o numerze NIP 8162145562 oraz REGON: 362911758 w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 7. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu kursu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, świadczenia usług przez Sprzedawcę, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.jakubczaja.pl/regulamin-platformy-vod
 3. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego. W wypadkach wątpliwych Sprzedawca może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1) dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbs dla plików video w rozdzielczości SD oraz co najmniej 5 Mbs dla plików video w rozdzielczości HD,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.
 8. Kursy stanowią własność intelektualną Sprzedawcy (jakub Czaja Bodywork) i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik nabywa kurs zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem platformy, z zastrzeżeniem ust. 7
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu platformy VOD oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za kurs on-line.
 4. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i nr. telefonu oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.

Operatorem płatności jest PayNow – mElements S.A.

Prosta 18
00-850 Warszawa

(korespondencja z dopiskiem “Paynow”)

NIP: 5223047892 | Regon: 363203696

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
WA.XIII NS-REJ.KRS/23403/23/845, wysokość kapitału zakładowego: 14 500 000,00 ZŁ

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1) Kliknąć w przycisk „zamów” umieszczony przy lub na stronie danego produktu, następnie przejść do kasy lub ikony symbolizującej koszyk w prawym górnym rogu ekranu.
  2) Jeśli klient nie posiada konta na Platformie, zakłada konto podając swoje imię, nazwisko, adres email, nr. telefonu hasło oraz zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
  3) Po utworzeniu konta, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak imię i nazwisko kupującego, adres, a w przypadku osoby prowadzącej działalność nazwę firmy i NIP,
  4) Zaakceptować zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Faktura zostanie wysłana na adres email Kupującego w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.
 5. Informujemy, że nie wystawiamy faktury firmie niezarejestrowanej w Polsce.
 6. Istnieje możliwość dokonania płatności także tradycyjnym przelewem po uprzednim otrzymaniu faktury proforma. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedający może wprowadzać czasowe promocje sprzedaży polegające na obniżeniu ceny poszczególnych kursów lub ich sprzedaży w pakietach. Sprzedaż promocyjna może być związana ze szczególnymi warunkami korzystania z Usługi, o których Sprzedający informuje na Platformie.

§ 4

Zasady korzystania z usługi oraz dostawa produktu elektronicznego

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku umożliwiającego zalogowanie się do produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 2. Dostęp do produktu elektronicznego, zgodnie z informacją prezentowaną na stronie internetowej z opisem produktu, może być udzielony bez limitów czasowych lub na ograniczony czas od dokonania płatności (zazwyczaj na 365 dni).
 3. Użytkownik może wykupić produkt przedłużający dostęp do produktu o kolejne 365 dni. Dni są naliczane od momentu dokonania płatności przez użytkownika.
 4. Użytkownik po zdaniu egzaminu teoretycznego otrzymuje na wskazany wcześniej adres mailowy dyplom uczestnictwa w kursie on-line w formacie PDF
 5. Egzamin polega na odpowiedzi na 10 pytań testowych (QUIZ). Aby zdać egzamin Użytkownik musi uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
 6. Użytkownikowi przysługuje 10 prób rozwiązania Quizu. Pytania mogą się zmieniać. Po 10-cio krotnym błędnym wypełnieniu Quizu, Użytkownik traci możliwość uzyskania Dyplomu w formacie PDF za dany kurs on-line.
 7. Pytania w Quizie formowane są na podstawie aktualnej wiedzy medycznej. Pytania, skargi, i wnioski dotyczące formy pytań, ich jakości, poprawności i wszelkich innych kwestii należy składać na adres  e-mail: szkolenia.reflekso@gmail.com lub pocztą na adres Jakub Czaja Bodywork, ul. Żeromskiego 19/409, 39-300 Mielec
 8. W przypadku produktów elektronicznych z dostępem limitowanym czasowo, po tym okresie dostęp do kursu zostanie wyłączony, ale Kupujący otrzyma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny okres zgodnie z ofertą wysłaną mu na jego adres e- mail nie później niż 3 dni kalendarzowe przed terminem zakończenia pierwotnie zakupionego dostępu.
 9. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do platformy i logować się z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
 10. Użytkownik nabywa kurs on-line wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Sprzedawcę do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych drogą sądową.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 12. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Sprzedający rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Sprzedawcy, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu.
 15. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego do razu dostęp, gdyż Sprzedawca spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Kurs jest udostępniony w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: szkolenia.reflekso@gmail.com lub pocztą na adres Jakub Czaja Bodywork, ul. Żeromskiego 19/409, 39-300 Mielec
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Sprzedający oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Sprzedający nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków, pod który kurs on-line ma za zadanie kłaść podwaliny.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres  e-mail: szkolenia.reflekso@gmail.com lub pocztą na adres Jakub Czaja Bodywork, ul. Żeromskiego 19/409, 39-300 Mielec

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://jakubczaja.pl/polityka-prywatnosci

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 16 czerwca 2023 roku.
 2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na platformie. O zmianie Regulaminu Platforma może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika.
 3. Sprzedawca dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.